บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Capital Public Company Limited

The Company received the Best Corporate Governance Report Awards
at SET Awards 2006

for being an outstanding listed company which received the most positive feedback
on its compliance with the Stock Exchange of Thailandís 15 good corporate
governance principles.

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ความตั้งใจของ บลจ.ธนชาต ที่มุ่งมั่นบริหารกองทุนให้ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับไม่เพียงจากลูกค้าของเรา แต่ยังได้รับรางวัลด้านการลงทุนมาตลอด 8 ปี รวม 14 รางวัล โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards ในโครงการรางวัลกองทุนประเภทต่างๆของ Lipper ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์และจัดอันดับกองทุนระดับสากล และอีก 1 รางวัลโดย Morningstar Fund Awards Thailand 2009

ทุกรางวัล เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จ
ความเชี่ยวชาญ และความมุ่งมั่นตั้งใจของ บลจ.ธนชาต

 

รางวัลสูงสุด (Top Prize) 4 ปี โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards
Best Overall Group Over Three Years (2004, 2006, 2009 และ 2010)

รางวัลยอดเยี่ยมด้านกองทุนผสม โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards
Best Mixed Assets Group (2008)

รางวัลยอดเยี่ยมด้านกองทุนตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards
Best Equity Global Over Three Years มอบให้แก่กองทุน T-INFRA (2010)

รางวัลยอดเยี่ยมด้านตราสารหนี้ โดย The Post - Lipper Thailand Fund Awards
Best General Fixed Income Fund (One Year Best Performer Award) มอบให้แก่กองทุนเปิดธนชาติพูนผลคืนกำไร (2002)
Best General Fixed Income Fund (5 Year Best Performer Award) มอบให้แก่กองทุนเปิดธีรสมบัติ (2003)
Best Bond Group Over Three Years (2004, 2007 และ 2010)
Best Bond Fund Group (2008)
Best Fund Over Ten Years (Bond Thai Baht) มอบให้แก่กองทุนเปิดธีรสมบัติ (2009 และ 2010)

โดย Morningstar Fund Awards Thailand
Morningstar Fund Awards Thailand 2009 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น มอบให้แก่กองทุนเปิดธนสาร (TSARN)

โดย Money & Wealth ในเครือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Money & Welth LTF & RMF Awards 2009 ประเภทกองทุน RMF ตราสารหนี้ มอบให้แก่กองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (NFRMF)

 

• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและคู่มือภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนการตัดสินใจลงทุน
• ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
• การวัดผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือภาษีได้ในวันและเวลาทำการที่ บลจ.ธนชาต ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2126-8399 กด 0 www.thanachartfund.com หรือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1770 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ. ธนชาต แต่งตั้ง

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
Thanachart Securities Public Company Limited

 

2010 Ranked 2nd in Overall: Best Research House for SAA Award for Analysts 2009 by Securities Analysts Association
   
2009 Ranked 4th in Asia Money Poll 2009
Ranked 2nd in Institutional Investors Survey 2009
Ranked 2nd in Best Research House for Best Analyst Awards 2008: (Institutional investor category by Securities Analysts Awards 2008 by Securities Analysts Association)
   
2008 Research was ranked number 3 (Asia Money Poll 2008)
   
2007 Best Bond Securities Firm 2006 (Thai BMA Best Bond Award)
   
2006 Bex Most Active Brokerage House of Year 2005 (SET Award)
   
2004 Best Local Brokerage in Thailand Over the Last 14 years (1990-2003) (Asia Money Magazine)
   
2003 Nominee for Best Brokerage Service – Retail Clients (SET Awards)
Nominee for Best Newly Listed Company – Financial Advisor (SET Awards)
   
2002 Thailand Best Local Brokerage 2002 (Asiamoney Magazine)
   
1999 Best Financial Advisor of 1999 (Finance & Banking Magazine)